Geologie

Wintersemester

LVA - Wintersemester 2014/15

NrTypTitelInfosECTShVortragende
220.001

Pflicht-
fach
VU

GeologieTISS
2.01.5 A.ROHATSCH
R.POISEL
A.PREH
K.MAIR AM TINKHOF
B.HODITS
220.015
Vertiefung
M2 GT
VU
Finite-Difference Models in Geoengineering
TISS
2.52.0
A.PREH
203.056
Freifach
SESeminar GeowissenschaftenTISS1.51.5

R.POISEL
A.ROHATSCH

220.006PAProjektarbeit 1TISS2.02.0A.ROHATSCH
A.PREH
R.POISEL
203.098
M1 GT
VOAngewandte FelsmechanikTISS3.02.0R.POISEL
R.HOFMANN
220.012
Vertiefung
M2 GT
VOGeologie und VerkehrswegebauTISS3.02.0E.TENTSCHERT
R.HOFMANN
203.106
Vertiefung
M2 GT
SESanierung von Bauwerken aus NatursteinTISS1.51.5A.ROHATSCH
220.007PAProjektarbeit 2TISS2.02.0A.ROHATSCH
A.PREH
R.POISEL
220.008PAProjektarbeit 3TISS2.02.0A.ROHATSCH
A.PREH
R.POISEL
203.110
Vertiefung
M2 GT
SEUnderground excavation design TISS1.51.5A.ZETTLER
203.116SEDiplomandenseminarTISS2.02.0R.POISEL
203.117SEDissertantenseminarTISS2.02.0R.POISEL
203.118SEDiplomandenseminarTISS2.02.0A.ROHATSCH
203.119SEDissertantenseminarTISS2.02.0A.ROHATSCH
220.019
Vertiefung
M2 GT
SEStability problems in rock engineeringTISS1.51.5A.PREH
203.124SEDissertantenseminarTISS2.02.0E.Tentschert
220.014
Freifach
UEÜbungen zu Geologie und VerkehrswegebauTISS1.01.0A.PREH
K.MAIR AM TINKHOF
220.005
M1 GT
VUGeotechnik und NaturgefahrenTISS2.01.5R.HOFMANN